Publications

General literature

Chemically induced degradation of the transcription factor BCL6

Kerres N., Steurer S., Schlager S., Bader G., Berger H., Caligiuri M., Dank C., Engen JR., Ettmayer P., Fischerauer B., Flotzinger G., Gerlach D., Gerstberger T., Gmaschitz T., Greb P., Han B., Heyes E., Iacob RE., Kessler D., Kölle H., Lamarre L., Lancia DR., Lucas S., Mayer M., Mayr K., Mischerikow N., Mück K., Peinsipp C., Petermann O., Reiser U., Rudolph D., Rumpel K., Salomon C., Scharn D., Schnitzer R., Schrenk A., Schweifer N., Thompson D., Traxler E., Varecka R., Voss T., Weiss-Puxbaum A., Winkler S., Zheng X., Zoephel A., Kraut N., McConnell D., Pearson M., Koegl M.

Cancer Research 2017, 20 (12), 2860-2875. open access

Mechanistic MALDI-TOF Cell-Based Assay for the Discovery of Potent and Specific Fatty Acid Synthase Inhibitors

Weigt D., Parrish CA., Krueger JA., Oleykowski CA., Rendina AR., Hopf C.

Cell Chamical Biology 2019, pii: S2451-9456(19)30205-3. open access

Fragment-based discovery of a chemical probe for the PWWP1 domain of NSD3

Böttcher J., Dilworth D., Reiser U., Neumüller R. A., Schleicher M., Petronczki M., Zeeb M., Mischerikow N., Allali-Hassani A., Szewczyk M. M., Li F., Kennedy S., Vedadi M., Barsyte-Lovejoy D., Brown P. J., Huber K. V. M., Rogers C. M., Wells C. I., Fedorov O., Rumpel K., Zoephel A., Mayer M., Wunberg T., Böse D., Zahn S., Arnhof H., Berger H., Reiser C., Hörmann A., Krammer T., Corcokovic M., Sharps B., Winkler S., Häring D., Cockcroft X. L., Fuchs J. E., Müllauer B., Weiss-Puxbaum A., Gerstberger T., Boehmelt G., Vakoc C. R., Arrowsmith C. H., Pearson M., McConnell D. B.

Nature Chemical Biology 2019, 15 (8), 822–829. open access